Strona główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/WROC/LOK na dostosowanie pomieszczeń żłobka

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/WROC/LOK na dostosowanie pomieszczeń żłobka

« | lista | »
Data publikacji: wtorek, 13 marca 2018

 

Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne w lokalu przeznaczonym na funkcjonowanie żłobka we Wrocławiu, przy ul. Dmowskiego 17h, w ramach projektu „Lokomotywa – niepubliczny żłobek we Wrocławiu”, nr RPDS.08.04.01-02-0087/17.
Wykonane prace adaptacyjne winny spełniać wymagania następujących przepisów prawnych:
• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925);
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 2379);
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.z 2006r. Nr 25, poz. 191).

 

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Miejsce: 
Wrocław, ul. Dmowskiego 17h
Termin: 
Od: niezwłocznie do 14 kwietnia 2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail na adres: efs@malopolska.edu.pl. 
2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:
Małopolskie Centrum Edukacji (z dopiskiem „adaptacja-żłobek”)
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
5. Termin składania ofert: do 27.03.2018 do godziny 23:59:59
6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

efs@malopolska.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Stachańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 26 76 894

 

WYNIKI POSTEPOWANIA:

Nierozstrzygnięte - brak ofert

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »