Małopolskie Centrum Edukacji

http://www.efs.gov.pl/

Małopolskie Centrum Edukacji 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kliszczaków 1
tel. (0 18) 26 76 894
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 9.00-17.00 Kontakt z nami


Zakończenie projektu Talk To Me!

Szanowni Państwo, zakończyliśmy realizację projektu Talk To Me! Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie, zapraszamy do oglądania.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do egzaminu FCE mogą skorzystać z refundacji kosztów dojazdu na egzaminy. W tym celu należy pobrać wniosek, znajdujący się poniżej (dla osób podróżujących autem lub dla osób podróżujących komunikacją publiczną), wypełnić go i odesłać wraz z załącznikami na adres Biura Projektu:

Małopolskie Centrum Edukacji
ul. Kliszczaków 1
34-700 Rabka-Zdrój

Serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów klas pierwszych do udziału w projekcie.
Wszystkie zajęcia w ramach projektu są całkowicie bezpłatne!

Małopolskie Centrum Edukacji w Rabce Zdroju realizuje projekt pn.


Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Projekt ma charakter ponadregionalny – obejmuje obszar 3 województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.
Ma na celu „zwiększenie zdolności systemu do kształcenia zorientowanego na efekty nauczania i uczenia się”, organizację pozalekcyjnych kursów językowych, połączonych z zajęciami pozaszkolnymi, prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim, przeznaczonych tylko dla uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Pozwoli to na praktyczne opanowanie przez nich „żywego” języka, swobodę wypowiedzi w codziennych zajęciach, w stopniu wystarczającym do normalnego oraz bezproblemowego funkcjonowania w anglojęzycznych kulturach i środowiskach. Taki projekt zapewnia rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, przyczyniając się znacznie do lepszych wyników w nauce osiąganych przez Beneficjentów Ostatecznych (w tym wypadku uczniów liceów ogólnokształcących), którzy uzyskają dzięki temu większe szanse na kontynuowanie edukacji (np. na uczelniach zagranicznych) lub podjęcie zatrudnienia (po odbyciu międzynarodowych praktyk i staży).

W każdym z tych województw zostanie wybranych po 10 szkół, a w każdej z nich powstaną dwie grupy liczące po 15 osób.

W sumie stworzymy więc 60 grup językowych o różnym poziomie zaawansowania, w ramach których 900 osób przejdzie kursy języka angielskiego podczas 3-letniej nauki w liceum. Warsztaty urozmaicane będą dodatkowymi zajęciami w postaci wycieczek, obozów wakacyjnych czy zajęć hobbystycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Do pobrania:

  • Refundacja na podstawie biletów Do wniosku należy OBOWIĄZKOWO dołączyć oryginały biletów. Dotyczy przejazdów komunikacją publiczną, tj. autobusy, busy, pociąg (tylko 2ga klasa), wielkość pliku: 112 KB
  • Refundacja - samochód Do wniosku należy dołączyć OBOWIĄZKOWO kserokopię Dowodu Rejestracyjnego. Jeżeli samochód nie jest własnością ucznia lub opiekuna prawnego/rodzica należy również dołączyć kserokopię umowy użyczenia samochodu. Zwrot kosztów dojazdu jest możliwy wyłącznie do wysokości kosztów komunikacji publicznej na danej trasie. Refundacja przysługuje wyłącznie kierowcy – podróżujący wspólnie tym samym autem inni uczniowie-pasażerowie, nie mogą już ubiegać się o refundację., wielkość pliku: 112.5 KB
  • Godziny odjazdu autobusów na obóz w Muszynie , wielkość pliku: 35 KB
  • Karta zgłoszeniowa , wielkość pliku: 482.96 KB