Małopolskie Centrum Edukacji

http://www.efs.gov.pl/

Małopolskie Centrum Edukacji 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kliszczaków 1
tel. (0 18) 26 76 894
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 9.00-17.00 Kontakt z nami

Działania w projekcie

W ramach projektu każdy Uczeń będzie miał możliwość uczestniczenia w różnych formach wsparcia. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe dla uczestnika Projektu (Ucznia) i wszystkie prowadzone są w języku angielskim.

Projekt oferuje: pozaszkolne warsztaty językowe, warsztaty hobbystyczne, warsztaty taneczne, szkolne wycieczki językowe dla wszystkich Uczniów oraz zajęcia dodatkowe w formie obozów i egzaminów FCE dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce.

Każdy uczestnik Projektu (uczeń) na zakończenie zajęć uzyska certyfikat ukończenia kursu językowego (po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów i egzaminu końcowego).

Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

Każdorazowo kwalifikacja do dodatkowych form wsparcia (obozy językowe oraz egzaminy FCE) odbywać się będzie na podstawie wyników nauki, testów cząstkowych, oraz rekomendacji lektorów językowych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Ucznia do zajęć dodatkowych podejmie Komisja w składzie: Kierownik Projektu, Metodyk, Koordynator Regionalny.

Ścieżka edukacyjna składa się z 4 bloków tematycznych:

 

1.blok podstawowy

Warsztaty języka angielskiego (30 godzin w semestrze, prowadzonych w 15-osobowych grupach o różnym stopniu zaawansowania, obowiązek uczestniczenia w zajęciach przez 3 lata szkolne; 30% uczniów wykazujących najwyższe wyniki w nauce zostanie dopuszczonych do międzynarodowych egzaminów FCE);

Nauczanie języków obcych opieramy o model komunikatywny, główny nacisk nakładany jest na kształcenie umiejętności porozumiewania się w danym języku już od pierwszej lekcji. Stąd preferowana będzie praca w grupach w formie konwersacji, oparta na współpracy z uczniami, braku kar, wzajemnym porozumieniu i motywowaniu do nauki. Równolegle rozwijane będą pozostałe umiejętności językowe, tj. czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu.

Zajęcia warsztatowe są ściśle powiązane z dodatkowymi zajęciami oferowanymi w projekcie, ujętymi w bloki tematyczne. Oznacza to, że otrzymanie certyfikatu wymaga, oprócz aktywnego uczestnictwa w kursie i zaliczania testów kontrolnych oraz egzaminu końcowego (wewnętrznego), również zaliczenia każdego bloku tematycznego opisanego poniżej. Wyniki nauki oraz wyniki uzyskane w toku zajęć dodatkowych zostaną zsumowane i na tej podstawie wyłonionych zostanie 30% najlepszych uczniów (270osób). Grupa ta zostanie objęta dodatkowym wsparciem w postaci możliwości przystąpienia do egzaminu FCE:

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym,
 • należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego, jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie,
 • spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów,
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

 

2.blok warsztatowy:

16-godzinne zajęcia hobbystyczne (w II semestrze pierwszej klasy do wyboru: taniec, fotografia, rysunek, walki wschodnie, itp.) oraz 18-godzinne warsztaty tańca towarzyskiego przed Balem Maturalnym;

W ramach zajęć dodatkowych organizowane będą 16-godzinne warsztaty zawodowe, do wyboru: taniec latynoamerykański, walki wschodnie, warsztaty fotograficzne, rysunek-malarstwo lub inne, zaproponowane przez dyrekcję i BO. W ramach warsztatów prowadzone będą zajęcia teoretyczne w języku angielskim (historia przedmiotu, metodyka) oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez anglojęzycznych specjalistów. Zajęcia prowadzone będą w drugim semestrze pierwszej klasy, zakończą się obowiązkiem napisania eseju w języku angielskim.

W pierwszym semestrze III klasy przeprowadzone zostaną warsztaty tańca towarzyskiego. Dla młodzieży licealnej pierwszym prawdziwym balem jest bal maturalny. Stąd propozycja organizacji warsztatów tanecznych w semestrze poprzedzającym organizacje balów w każdej szkole średniej. Zajęcia prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim. Każdy warsztat poprzedzony zostanie historią danego tańca i podstawami teoretycznymi w języku angielskim. Zaliczenie bloku wymaga od uczestnika napisania pracy w języku angielskim (w formie eseju) o historii i pochodzeniu wybranego tańca.

 

3.blok turystyczny:

wycieczki szkolne powiązane z nauką języka angielskiego (w I i II semestrze drugiej klasy) – miejsce i temat wycieczek będą ustalane dla każdej szkoły indywidualnie;

Wykorzystanie języka i własnych umiejętności językowych w praktyce jest najefektywniejszą formą nauki. W związku z tym projekt przewiduje organizację wycieczek szkolnych w okresie I i II semestru drugiej klasy (2 wycieczki dla każdego BO). Miejsce i program wycieczek ustalony zostanie indywidualnie z dyrekcją szkoły w celu dostosowania programu dydaktycznego do regionalnych uwarunkowań i zapotrzebowań. Mogą to być wycieczki do zakładów pracy (wizyty studyjne), wycieczki historyczne (zwiedzanie miejsc historycznych, zabytkowych) czy po prostu wycieczki rekreacyjne (np. przyrodnicze).

 

4.blok wakacyjny:

360 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce zostanie zakwalifikowanych do letnich obozów językowych na terenie Polski (180 uczniów podczas wakacji 2010 oraz 180 uczniów podczas wakacji 2011); w ramach obozów zorganizowane zostaną 50-godzinne intensywne zajęcia językowe powiązane z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi.

Doświadczona kadra lektorów - wychowawców (w tym native speakerów) umożliwia młodzieży otwarcie się na język obcy, poznanie go w sposób łączący zabawę i naukę. Zarówno dobór tematyki zajęć przewidywanych programem jak i stanowiące integralną część obozu gry i zabawy językowe gwarantują uzyskanie sprawności w mówieniu, słuchaniu i pisaniu na odpowiednim poziomie.

W trakcie obozu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • 50 lekcji języka obcego (z podziałem na grupy zaawansowania) w formie: gier, zabaw, nauki piosenek, turniejów, warsztatów teatralnych, zajęć z wykorzystaniem sprzętu audio - video,
 • naturalny sposób poznania języka w małych grupach o różnych poziomach zaawansowania,
 • bogaty program zajęć ( w tym poznanie życia codziennego i kultury kraju, którego język poznaje uczestnik obozu),
 • projekty grupowe w języku obcym (wywiady z ciekawymi ludźmi, opisy zwiedzanych miejsc, tworzenie gazetki) umożliwiają przełamanie bariery nieśmiałości językowej u uczestników, którzy nie mają na co dzień do czynienia z językiem obcym "na żywo",
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze z językiem obcym w tle pod kierunkiem opiekunów sportowych.

Każdy blok edukacyjny kończy się zaliczeniem (w postaci testów lub esejów). Podejście do egzaminów i zaliczeń jest obowiązkowe.