Małopolskie Centrum Edukacji

http://www.efs.gov.pl/

Małopolskie Centrum Edukacji 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kliszczaków 1
tel. (0 18) 26 76 894
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 9.00-17.00 Kontakt z nami

Idea projektu

Projekt "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"

„Talk to me” … „… Mów do mnie jeszcze… Za taką rozmową tęskniłem lata…” – wyznał w swym wierszu poeta polski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Można sparafrazować słowa artysty
– „Mów do mnie (jeszcze) w języku angielskim”. Taki jest cel powyższego projektu – aby uczniowie nie musieli tęsknić „za taką rozmową” lata, ale wyrażali się swobodnie w tym międzynarodowym języku.

Małopolskie Centrum Edukacji proponuje zatem organizację pozalekcyjnych kursów językowych, połączonych z zajęciami pozaszkolnymi prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim, przeznaczonych tylko dla uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Pozwoli to na praktyczne opanowanie przez nich „żywego” języka, swobodę wypowiedzi w codziennych zajęciach, w stopniu wystarczającym do normalnego oraz bezproblemowego funkcjonowania w anglojęzycznych kulturach i środowiskach. Taki projekt zapewnia rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, przyczyniając się znacznie do lepszych wyników w nauce, osiąganych przez Beneficjentów Ostatecznych (w tym wypadku uczniów liceów ogólnokształcących), którzy uzyskają dzięki temu większe szanse na kontynuowanie edukacji (np. na uczelniach zagranicznych) lub podjęcie zatrudnienia (po odbyciu międzynarodowych praktyk i staży).

Do najważniejszych celów projektu zaliczamy:

  • Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego,
  • Popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród młodzieży,
  • Doskonalenie sprawności językowych,
  • Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów,
  • Przygotowanie do matury i egzaminu certyfikującego FCE,
  • Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu języków obcych pomiędzy miastem a wsią,
  • Wyrównanie szans edukacyjnych.

Wyżej wymienione cele zrealizowane będą przez organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim.

30% Beneficjentów Ostatecznych (Uczniów uczestniczących w projekcie), którzy uzyskają najlepsze wyniki, przystąpi do międzynarodowego egzaminu FCE.