Dofinansowanie z PUP

Starosta na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zwanej "osobą uprawnioną", może sfinansować koszty studiów podyplomowych, należne organizatorowi studiów, do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Osoba uprawniona zobowiązana jest złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy.
 
Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych zawierający:
  • nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych (w tym wypadku Małopolskie Centrum Edukacji), 
  • koszt studiów podyplomowych.
 
Starosta zawiera z osobą uprawnioną umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych określającą w szczególności:
1.      nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych,
2.      nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych?(Małopolskie Centrum Edukacji),
3.     kwotę dofinansowania studiów podyplomowych,
4.     dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych;
5.     zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z finansowania tych studiów,
6.     zobowiązanie osoby korzystającej z finansowania kosztów studiów podyplomowych do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów.
W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
Osobie uprawnionej, której starosta przyznał dofinansowanie studiów podyplomowych za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie trwania umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych nadal przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku - jednak od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 
Z dofinansowania studiów podyplomowych może również korzystać osoba zarejestrowana, która:
1.     jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
2.     jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
3.     otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub grórniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
4.     uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programi integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
5.     jest żołnierzem rezerwy,
6.     pobiera rentę szkoleniową,
7.     pobiera świadczenie szkoleniowe,
8.     podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
9.     jeżeli pracuje lub wykonuje inną pracę zarobkową i jest w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 z 2010r., poz. 1193). 

 

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »