Surdopedagogika

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (380 godzin + 150 godzin praktyk)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Pedagogika specjalna jako nauka interdyscyplinarna
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Anatomia i fizjologia słuchu
 • Elementy otolaryngologii i audiologii
 • Język migowy, daktylografia i fonogesty
 • Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu
 • Kształcenie uczniów z dysfunkcją słuchu
 • Terapia i rehabilitacja uczniów z dysfunkcją słuchu
 • Stymulowanie aktywności społecznej i ruchowej uczniów z dysfunkcją słuchu
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/KAtowicach,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Adresaci: 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów.

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

UWAGA!
Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).
W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »