Małopolskie Centrum Edukacji

Małopolskie Centrum Edukacji 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kliszczaków 1
tel. (0 18) 26 76 894
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 8.00-17.00 Kontakt z nami

Strona główna

Oferta

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza na
KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pn. „Małopolska w Europie – kursy językowe i komputerowe dla pracujących osób dorosłych”.

 • Kursy komputerowe „e-Biznes”
 • kursy języka angielskiego „Angielski dla Biznesu”.

Kursy przeznaczone są dla pracujących osób dorosłych.

„Małopolska w Europie – kursy językowe i komputerowe dla pracujących osób dorosłych” to szkolenia przeznaczone dla osób
wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności lub podwyższeniem kwalifikacji.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 2 edycje kursów wieczorowych oraz 2 edycje kursów zaocznych.

Kursy wieczorowe prowadzone będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, w godzinach wieczornych.

Natomiast kursy zaoczne to zajęcia w soboty po 4 godziny lekcyjne. Grupy warsztatowe liczyć będą po 16 osób.

Każde szkolenie obejmuje 96 godzin interaktywnych warsztatów.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy i praktycy wyspecjalizowani w poszczególnych zakresach tematycznych, z dużym doświadczeniem dydaktycznym.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń i stopień znajomości językowych i komputerowych.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wniesienia 10 % wartości kursu jako wkład własny.

Odpłatność za kurs komputerowy wynosi 191 zł,
natomiast za kurs języka angielskiego – 146 zł.

Wpłat należy dokonać po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych (2 tygodnie przed terminem 1 warsztatów) na konto nr
55 88150002 0000 0005 1129 0035.
W przypadku rezygnacji z kursu lub nie wywiązaniu się z opłat w określonym terminie, kwalifikowane będą osoby z list rezerwowych.

KURS KOMPUTEROWY E-BIZNES

To cykl szkoleń komputerowych opartych na międzynarodowym programie nauczania ECDL. Kurs obejmuje 96 godzin warsztatów, w tym:

 • podstawy technik informatycznych (4 godz.),
 • użytkowanie komputerów (8 godz.),
 • przetwarzanie tekstów (16 godz.),
 • arkusze kalkulacyjne (20 godz.),
 • bazy danych (20 godz.),
 • grafika menadżerska i prezentacyjna (16 godz.),
 • usługi w sieciach informatycznych (4 godz.),
 • e-Obywatel (8 godz.) – zawiera takie treści jak:
  załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów, a także komunikowanie się za pośrednictwem Internetu.

ANGIELSKI DLA BIZNESU

Kurs obejmuje 96 godzin warsztatów językowych dla początkujących lub z podstawową znajomością języka.
Zajęcia prowadzone w 16-osobowych grupach z zastosowaniem multimediów, obejmują m.in. podstawowy zakres pisowni oraz konwersacji w języku angielskim, jak również słownictwo biznesowe, związane z czynnościami biurowymi.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia.