Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

« | lista | »
Data publikacji: środa, 11 kwietnia 2018

 

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego żłobka we Wrocławiu, ul. Dmowskiego 17h

Osoba do kontaktów w sprawie oferty ze strony Zamawiającego:

Dominika Stachańczyk

Tel. 509 261 992

e-mail: efs@malopolska.edu.pl

 

Termin realizacji zamówienia:

maksymalnie do 30kwietnia 2018 r.

Za nieterminową realizację zamówienia naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 2% od wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki).

 

Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: efs@malopolska.edu.pl w terminie do 14.04.2018 r. do godziny 23.59. Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w specyfikacji meble i urządzenia. Oferent ma prawo zaproponować urządzenie/mebel podobne do opisu jednak nie gorsze niż założenia specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji lub wymiany na inne z katalogu oferenta z części przedstawionych w ofercie pozycji.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostawy i montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia.

2. Działania opisane w punkcie 1 odbywają się na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaproponowanego wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.

4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku/przedszkolu.

5. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów mogą być zbliżone do podanych w zestawieniu.

6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady - 36 miesięcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.04.2018r.

8. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie są powiązani  osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA.

 

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »