Arteterapia w edukacji

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyk*)

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Program studiów:

 • Psychologiczno-pedagogiczne i etyczne aspekty zawodu terapeuty
 • Muzykoterapia
 • Terapia przez sztukę
 • Teatroterapia
 • Biodanza
 • Biblioterapia
 • Arteterapia
 • Warsztaty interpersonalne
 • Fototerapia
 • Choreoterapia
 • Kinezyterapia
 • Mandala
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka
Organizacja zajęć:
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • zajęcia stacjonarne przewidziane w poszczególnych semestrach:
  2 zjazdy w I semestrze
  3 zjazdy w II semestrze
  1 zjazd w III semestrze
 • w przypadku grupy liczącej mniej niż 18 osób zajęcia stacjonarne odbywać się będą w formie 3 zjazdów weekendowych w wybranej miejscowości oraz 3 zjazdów weekendowych w Krakowie/Katowicach/Rzeszowie,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e- learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Podyplomowe studia z zakresu arteterapii przeznaczone są dla:
1) absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne) psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii;

2) adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;

3) osób zainteresowanych pracą rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, pracą resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie, pracą z osobami starszymi.

Sylwetka absolwenta:
Celem podyplomowych studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Kwalifikacje: Studia dają absolwentom kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.

Możliwości zatrudnienia:
Wszelkiego rodzaju placówki o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności: szkoły, przedszkola, szkoły specjalne i szkoły życia, szkoły i klasy integracyjne, szpitale, sanatoria, hospicja, zakłady lecznicze, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy złotej jesieni, domy dziennego pobytu, zakłady karne, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne Monar, domy kultury.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu

UWAGA!
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie arteterapii po odbyciu 3 letniej praktyki zawodowej mogą ubiegać się o Certyfikat Arteterapeuty wydawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” (Info: www.kajros.pl).

Warunki zaliczenia:

*Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 150 godzin.

 Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

 

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »