--

Program

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I PROGRAM SZKOLENIA
"AKK II Akademia Kompetencji Kluczowych dla nauczycieli, trenerów i pracowników systemu wspomagania pracy szkoły"

Uczestnicy:
pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni , trenerzy odpowiedzialni za wspomaganie szkół
Metody i formy pracy:
wykłady, różnorodne ćwiczenia warsztatowe (praca indywidualna i zespołowa), szkolenie e-learningowe
 
Cel ogólny:
Kompleksowe przygotowanie do procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.
Miejsca szkolenia:  
 
Terminy zjazdów :
 
 
 
Pomiędzy  zjazdami oraz po zakończeniu zjazdów praca na platformie e-learningowej
 
 
Cele szczegółowe:
 
Uczestnik szkolenia 
  • wskazuje kompetencje kluczowych, rozumie ich rolę i znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania uczniów do życia społecznego i funkcjonowania na rynku pracy,
  •  zna wyniki najnowszych badań dotyczących procesu uczenia się,
  •  rozumie znaczenie stosowania różnych strategii  nauczania i uczenia się w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów,
  • potrafi dobrać strategię nauczania/uczenia się, wskazać przykłady metod, form pracy oraz oceniania postępów ucznia, służące rozwijaniu kompetencji kluczowych zarówno podczas lekcji, jak i w innych sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych,
  •  zna podstawowe założenia kompleksowego wspomagania szkół i nowe zadania instytucji systemu wspomagania,
  • potrafi zaplanować procesowe wspomaganie w obszarze stosowania kompetencji kluczowych w ramach wybranej specjalizacji
  • potrafi zaplanować wykorzystanie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas szkolenia w doskonaleniu współpracowników swojej placówce.
 
Obszary tematyczne:
 
1.       Kompetencje kluczowe
1.1.    Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
1.2.    Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku
1.3.    Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego, określone w dokumentach polskiego prawa oświatowego
1.4.    Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w szkole.
 
2.       Uczenie się
2.1.    Analiza środowiska uczenia się z perspektywy wyzwań XXI wieku (społeczeństwo oparte na wiedzy, koncepcje związane z uczeniem się, etapy procesu uczenia się, poziomy taksonomiczne , wiedza o działaniu mózgu w procesie poznania)
2.2.    Badania czynników środowiskowych, sposobów pracy szkoły i pracy nauczycieli wpływających na efektywność procesu uczenia się uczniów
2.3.    Znaczenie  kształtowania relacji między nauczycielem a uczniem dla budowania atmosfery uczenia się
2.4.    Budowanie przestrzeni przyjaznej uczeniu się.
 
3.       Uczenie uczenia się
3.1.    Wprowadzenie do problematyki różnic indywidualnych w zakresie uczenia się
3.2.    Charakterystyka stylów uczenia się
3.3.    Narzędzia i sposoby diagnozowania style uczenia się
3.4.    Projektowanie procesu dydaktycznego poprzez dopasowanie metod i sposobów  nauczania do  indywidualnych preferencji uczniów
3.5.    Sposoby pracy nauczyciela, które kształtują  w uczniach świadomość procesu uczenia się (metapoznanie)
3.6.    Metody pracy nauczyciela budujące autonomię ucznia( pedagogika wyboru, czasu, kooperacji, materiałów)
3.7.    Kształtowanie samodzielności ucznia w procesie uczenia się( samosterowność)
3.8.    Rola kompetencji uczenia się w rozwoju ucznia
 
4.       Różne strategie uczenia się w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych
4.1.    Uczenie się przez działanie
4.2.    Projekt edukacyjny
4.3.    Uczenie problemowe
4.4.    Uczenie się przez zabawę i aktywność ruchową
4.5.    Uczenie się uczniów od siebie
 
5.      Ocenianie kształtujące
5.1.    Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w rozwoju
5.2.    Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego
5.3.    Filary planowania lekcji - pięć strategii ocenia kształtującego 
5.4.    Elementy i techniki oceniania kształtującego
5.5.    Możliwości indywidualizacji nauczania dzięki zastosowaniu OK
5.6.    Rola oceniania kształtującego w kształtowaniu kompetencji kluczowych
 
6.      Integracja wiedzy
6.1.    Znaczenie integrowania wiedzy w odniesieniu do prawidłowości funkcjonowania mózgu
6.2.    Sposoby i metody integracji wiedzy uczniów
6.3.    Projektowanie zajęć uwzględniające integrację wiedzy
6.4.    Znaczenie integracji wiedzy uczniów w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności kluczowych
 
7.       Zarządzanie zmianą
7.1      Definiowanie zmian; zmiana jako proces; szkoła jako ucząca się organizacja
7.2      Typowe reakcje, zachowania i postawy ludzi wobec zmiany; wybrane sposoby radzenia sobie z typowymi reakcjami wobec zmiany
7.3      Czynniki warunkujące  wprowadzanie zmiany
7.4      Przeprowadzanie organizacji przez zmiany
7.5      Rola lidera zmiany. Motywowanie do zmiany – zarządzanie sytuacyjne wg. Herseya i Blancharda.
 
8.         Wspomaganie pracy szkół
8.1   Podstawowe założenia kompleksowego wspomagania szkół
8.2   Nowe zadania instytucji systemu wspomagania
8.3   Wymagania państwa wobec szkół i placówek
8.4   Rola ewaluacji w procesie wspomagania
8.5   Etapy procesu wspomagania szkół
8.6   Zadania specjalisty do spaw wspomagania.
 
9.         Wspomaganie szkoły w wybranym obszarze kompetencji
a.       Diagnoza szkoły
b.      Rola osoby wspomagającej w planowaniu działań rozwojowych w zakresie wybranego obszaru
c.       Realizacja zaplanowanych działań rozwojowych
d.      Wsparcie w ocenie efektów wspomagania
e.      Współpraca osoby wspomagającej z dyrektorem szkoły w procesie wspomagania
f.        Rola sieci współpracy i samokształcenia w planowaniu i realizacji indywidualnego rozwoju nauczycieli
 
 

 

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami