Licea zaoczne - Małopolskie Centrum Edukacji

 Zaoczne Licea Ogólnokształcące poprzez zaangażowanie i doświadczenie wykwalifikowanych pracowników osiągnęły bardzo wysoki poziom świadczonych usług.

Świadczy o tym liczba naszych szkół w województwie oraz rzesze zadowolonych maturzystów.

 

Nauka w szkole trwa trzy lata (w systemie 2,5 rocznym) dla osób po ośmioletniej szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej.

Zajęcia odbywają się cztery lub sześć dni w miesiącu; tylko w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do maksymalnie 15,30.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, bez odpytywania i ocen bieżących.
W połowie każdego semestru, tj. do końca listopada - w przypadku semestru jesiennego oraz do końca kwietnia - w przypadku semestru wiosennego, słuchacz otrzymuje temat pracy kontrolnej, którą zobowiązany jest samodzielnie opracować w domu.
Dwie ostatnie soboty i niedziele stycznia i czerwca to sesja egzaminacyjna.
Do egzaminów mogą przystąpić osoby, które otrzymały pozytywne oceny z prac kontrolnych.
Egzaminy przeprowadzane są przez nauczycieli, którzy uczą danego przedmiotu.

 

Zajęcia odbywają się w Rabce Zdroju, ul. Sądecka 2
(budynek Szkoły Podstawowej nr 2)

 

OPŁATY:

Czesne za naukę jest bardzo konkurencyjne.

Opłata miesięczna wynosi 140 zł. Wzór przelewu >>

UWAGA!
TERAZ JESZCZE NIŻSZE CZESNE

Promocje:  

* dla osób zapisanych do 30 czerwca 2015 r. czesne wynosi tylko 120 zł i jest wnoszone ratalnie przez 10 miesięcy w roku

Wpisowe wynosi tylko 50 zł.

* dla absolwentów szkoły zawodowej, zapisanych do 30 czerwca 2015 r. czesne wynosi tylko 100,00 zł - wnoszone ratalnie przez 10 miesięcy w roku.

Wpisowe wynosi 50 zł.

* dla osób, które jednorazowo opłacą czesne za cały rok "z góry", opłata miesięczna zostanie pomniejszona o 10 zł.

              

Egzaminy semestralne, egzamin maturalny, okres wakacyjny, wydawanie zaświadczeń, legitymacji są BEZPŁATNE

 

STYPENDIA:

Za osiągnięcia w nauce słuchacze otrzymują stypendia. Jeżeli średnia ocen z egzaminów semestralnych w danej sesji wynosi co najmniej 4,75; czesne miesięczne przez cały kolejny semestr jest pomniejszone o 50 złotych.

Jeżeli średnia ocen z egzaminów semestralnych wynosi co najmniej 5,0; czesne miesięczne w kolejnym semestrze wynosi 10 zł.

 

UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Wszystkie szkoły przez nas prowadzone posiadają uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty.

Organem prowadzącym szkołę jest Małopolskie Centruj Edukacji Sp. z o. o.. Nadzór pedagogiczny w szkołach sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

ZAPISY:

Zapisy do szkół trwają od 1 czerwca do końca września każdego roku. Do szkół przyjmowane są osoby, które ukończyły lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2012 r. do ponadgimnazjalnej szkoły dla dorosłych mogą zostać przyjete osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych ukonczyły 16 lat, jeżeli osoby te mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemozliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

W przypadku przerwania edukacji w innej szkole, istnieje możliwość przyjęcia ucznia na semestr programowo wyższy na podstawie wpisu do indeksu, potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego lub świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. 

Do zapisu konieczne są:

  • podanie
  • kwestionariusz osobowy
  • 2 fotografie o wymiarach 37mm x 52 mm
  • kserokopia dowodu osobistego
  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami