--

Erasmus+ - edycja 4

 

Projekt nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049653 pn.
 

"Europejskie inspiracje w rozwoju kształcenia zawodowego – europejskie praktyki zawodowe”

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • zdobycie doświadczenia praktycznego w branży rolniczej lub gastronomicznej oraz nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatem,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych,
 • zachęcenie do otwartości i współpracy,
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,
 • podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego,
 • poznanie zasad funkcjonowania firm greckich branży gastronomicznej i rolniczej,
 • kształtowanie postaw asertywnych ułatwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy i awans zawodowy.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

 1. okres realizacji projektu: 01-09-2018 do 31-08-2020
 2. Uczestnicy projektu: Projekt jest skierowany do uczniów klas w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik technologii żywności, technik turystyki wiejskiej, technik żywienia i usług gastronomicznych.
 3. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 62 uczniów. 
 4. Każdy uczeń przed wyjazdem na praktyki weźmie udział w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
 • przygotowania pedagogicznego – warsztaty z udziałem pedagoga mające na celu m.in. adaptację uczniów w nowym środowisku, naukę asertywności, doskonalenie umiejętności komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej;
 • przygotowania BHP – szkolenie nt. bezpieczeństwa i zasad higieny pracy w czasie zagranicznych praktyk, bezpiecznej podróży i zasad zachowania się w miejscach zakwaterowania;
 • przygotowania kulturowego  – poznanie regionu i środowiska przyrodniczego miejsca praktyk, kultury i zwyczajów mieszkańców, zasad savoir-vivre w relacjach koleżeńskich.
 • przygotowania językowego – zajęcia z j. angielskiego lub niemieckiego oraz z języka kraju, w którym uczniowie realizować będą praktyki. Warsztaty mając na celu poszerzenie słownictwa branżowego, zwrotów używanych w celach turystycznych oraz ćwiczenie sprawności konwersacji w życiu codziennym.

Projekt nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049653 realizowany jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, IV oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).  

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami