--

Lokomotywa II - niepubliczny żłobek we Wrocławiu

 

„LOKOMOTYWA II – NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK WE WROCŁAWIU”

Projekt –  Projekt pt. „Lokomotywa II – niepubliczny żłobek we Wrocławiu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne,

Organ Prowadzący – Małopolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój.

Projekt ma na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie 20 nowych miejsc żłobkowych we Wrocławiu.

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia lub umożliwienie powrotu do pracy 18 kobietom i 2 mężczyznom z powiatu wrocławskiego i/lub miasta Wrocławia, pozostających bez zatrudnienia lub przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych w związku z opieką nad dziećmi do lat 3, w okresie do 12/2020 r.

Cele szczegółowe i planowane efekty:

 • wzrost upowszechnienia opieki żłobkowej we Wrocławiu przez stworzenie 20 nowych miejsc żłobkowych,
 • stworzenie warunków równych szans rozwoju zawodowego mężczyznom i kobietom wychowującym dzieci do lat 3 w okresie trwania projektu,
 • wzrost aktywności zawodowej kobiet przez pomoc w opiece nad dzieckiem i umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia nowego zatrudnienia.

Wartość projektu 1 079 688,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 917 141,00 zł

Żłobek funkcjonować będzie pod adresem: Wrocław, ul. Poranna 43

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym oraz do osób bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat i chcą podjąć zatrudnienie/wrócić do pracy.

Projekt realizowany jest na obszarze miasta Wrocław w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.


REKRUTACJA

Informacje i dokumenty do pobrania w zakładce REKRUTACJA


WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparciem objętych zostanie 20 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie miasta Wrocław lub na terenie powiatu wrocławskiego.

Wsparcie w ramach Projektu polega na opiece nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Opiekę organizuje się w ramach działania żłobka we Wrocławiu przy ul. Porannej 43.

Żłobek oferuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30.

W ramach zajęć dydaktycznych, dodatkowych, proponujemy udział dzieci w zajęciach:

 • językowych (zabawy z językiem angielskim),
 • logopedycznych (diagnoza logopedyczna, gimnastyka buzi i języka, warsztaty grupowe i indywidualne),
 • psie warsztaty (dogoterapia – zabawy z psem terapeutycznym),
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • pędzlem i kredką – kreatywne zabawy plastyczne dla najmłodszych,
 • muzyka dla smyka – zajęcia muzyczno-taneczne.

Wszystkie zajęcia w naszym żłobku są bezpłatne.

Za korzystanie z usług żłobka będzie pobierana comiesięczna stała opłata w wysokości 200,00 zł (cena obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.).

Wyżywienie   zostanie   zapewnione   dzieciom   w oparciu o zewnętrzna firmę cateringową w postaci 4 posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

Bezpieczeństwo dzieci zostanie zapewnione przez:

 • monitoring sal,
 • wdrożenie procedury postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania dziecka,
 • bezpieczna aranżacja przestrzeni,
 • wdrożenie procedur HACCP i GMP/GHP.

W czasie zajęć w żłobku prowadzona jest obserwacja każdego dziecka pod względem różnych kryteriów rozwojowych. Prowadzone są dzienniki zajęć oraz karty obserwacji każdego dziecka.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami